Karnataka

Tiger in Nagarhole

Nagraahole & Bandipur

לאורך הגבול של קרנטקה עם מדינת Kerala וטאמיל נאדו אפשר לבקר בשרשרת של שמורות יפות המאוגדות בשמורה הביוספרית הגדולה Nilgiri Biosphere Reserve. Nagraahole National Park - Rajiv Gandhi National

Monks in Prayer, Namdroling

Bylakuppe & Coorg

בשנות השישים של המאה הקודמת, בעקבות הפלישה הסינית לטיבט, החלה הממשלה ההודית ליישב פליטים טיבטיים בקרנטקה. בין היתר, הפליטים יושבו בכפרים מסביב לעיירה Bylakuppe מצפון מערב למייסור. העיירה נמצאת במחוז

Top